الزامات و دستورالعمل ها

مقررات

منشور حقوق مراجعین

کلیک کنید
منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
مقدمه:
توجه به حفظ حقوق و رعایت کرامت انسانی مراجعین و گیرندگان خدمات آزمایشگاه ها از جمله الویت ها و ضرورت هایی است که به موازات استقرار سیستم های مدیریت کیفیت می توانند تاثیر به سزایی در افزایش رضایتمندی مراجعین و نیز کارایی مراکز ازمایشگاهی داشته باشند.
از انجا که طبق دستورات دین مبین اسلام و بر اساس قانون اساسی کشورمان توجه به کرامت والای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، آزمایشگاه نیز به عنوان یکی از مهمترین گروه های ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت کشور در قبال نفس و جان گیرندگان خدمات (بیماران/مراجعین) مسئولیت ویژه ای دارا می باشد. منشور حقوق مراجعین راهنمای نظام مندی برای شکل دهی رفتار اخلاقی کارکنان آزمایشگاه است و با هدف حفظ ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.


مفاد منشور:
1- دریافت خدمات آزمایشگاهی به نحو شایسته حق مراجعین است.
خدمات آزمایشگاهی باید به گونه ارائه شود که:
• بر اساس دانش معتبر و مطابق با استاندارد های ملی باشد.
• شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارش ها و اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد.
• بر پایه صداقت، انصاف، ادب و همراه با برخورد مناسب باشد.
• بر اساس نظم و انضباط ، وجدان کاری و پرهیزاز هر گونه سهل انگاری باشد.
• عادلانه وفارغ از هر گونه تبعیض ناروا از جمله جنسیتی، قومی، فرهنگی، مذهبی و نوع بیماری باشد.
• توجه ویژه ای به گروه های آسیب پذیر جامعه داشته باشد.
• زمان انتظار مراجعین در حوزه پذیرش و گزارش دهی متناسب و تعریف شده باشد.
• از نظامات دولتی و صنفی و مقررات مربوطه تبعیت گردد.
• هرگونه نیاز به تکرار آزمایش و یا عدم پاسخگویی به موقع، به طور شفاف و در اسرع وقت اطلاع رسانی شود.
• جواب آزمایش های اورژانسی در زمان تعیین شده آماده و ارائه گردد.
• نتایج آزمایش هایی که در محدوده بحرانی قرار دارند، به صورت فوری و به نحو مقتضی گزارش شده و به اطلاع بیمار یا پزشک معالج رسانده شود.
• اطلاعات مورد نیازی که ممکن است در تفسیر نتایج آزمایش موثر باشد، به صورت کاملا محرمانه دریافت گردد.


2-اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار مراجعین قرار گیرد.
محتوای اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد:
• مفاد منشور حقوق مراجعین به نحو مقتضی
• شرایط و نحوه آمادگی قبل از نمونه گیری، عوارض ناشی از نمونه گیری، نحوه پیشگیری از عوارض و هزینه آزمایش ها
• نام، مسئ.لیت و رتبه حرفه ای افراد ارائه دهنده خدمات
• ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی و ضوابط بیمه ای
• آگاهی از اقداماتی که ماهیت پژوهشی و یا آموزشی دارند


3- حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه مراجعین در دریافت خدمات آزمایشگاهی باید محترم شمرده شود.
محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد زیر می باشد:
• انتخاب آزمایشگاه برای انجام برای انجام آزمایشات مختلف، به طوری که آزمایشگاه وظیفه اخلاقی خود می داند که از هر گونه فعالیت غیر حرفه ای و غیر اخلاقی جهت جلب مراجعین و بیماران به آزمایشگاه خودداری کند.
• تصمیم گیری در زمینه شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش و آموزش با اطمینان از اینکه انتخاب وی تاثیری در تداوم و نحوه دریافت خدمات نخواهد داشت.


4- خدمات آزمایشگاهی باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی مراجعین و رعایت اصل رازداری و امانتداری باشد.
• رعایت اصل رازداری درمورد تمامی اطلاعات مربوط به مراجعین الزامی است؛ مگر در مواردی که قانون ان را استثنا کرده باشد (مانند گزارش بیماری های واگیر و ثبت موارد سرطانی).
• در کلیه مراحل باید به حریم خصوصی مراجعین احترام گذاشته شود. ضروری است بدین منظور امکانات لازم جهت حفظ حریم خصوصی مراجعین و رعایت طرح انطباق فراهم گردد.
• جواب آمایش ها فقط به خود فرد، ولی، افراد مجاز از طرف فرد و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند، ارائه گردد.


5- دسترسی به نظام کارامد رسیدگی به شکایات و پیشنهادات حق مراجعین است.
• هر فرد حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است، بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.
• افراد حق دارند از نحوه رسیدگی و نتایج شکایت خود آگاه شوند.
• خسارت ناشی از خطای ارائه کنندگان خدمات پس از رسیدگی و اثبات خطا، مطابق مقررات در کوتاه ترین زمان ممکن جبران شود.

مدیریت پسماند های آزمایشگاهی

کلیک کنید
برنامه مديريت پسماند شامل مراحل تفكيك (جداسازي ) درمبداء توليد، جمع آوري ونشانه گذاري، حمل ونقل تامحل بي خطرسازي، مرحله بي خطرسازي ياآمايش ((Treatment، بسته بندي و نشانه گذاري، ذخيره ( انباشت ) موقت، حمل ونقل ازمحل توليد و بارگيري و مرحله دفع نهايي مي باشدكه بايد اجرای برنامه در تمام مراحل مستند شود.

انواع پسماندهاي آزمايشگاهي:
1- پسماندهاي عادي ويا خانگي : اين گروه از پسماندها بايد در محل توليد ازپسماندهاي عفوني جداشوند، درغير اين صورت در گروه پسماندهای عفونی قرار می گيرند. همچنين اين نوع پسماندها بايد از انواع پسماندهاي تيزوبرنده، شيميايي، پرتوزا و نظاير آن درمبداء توليد تفکيک شوند وگرنه تمامي حجم پسماند، آلوده تلقي مي شود. اين گونه پسماندها در كيسه هاي ضخيم سياه رنگ دفع مي شوند.
2- پسماندهاي عفوني :حاوي تعداد کافی باکتري، ويروس، قارچ، انگل وغيره برای ايجاد بيماري می باشند. مانندسرم و ساير مايعات آلوده بدن، مدفوع، کشتهاي ميکروبي، اجسام تيزوبرنده آلوده، وسايل مصرفي آلوده(سواب) ، حيوانات آزمايشگاهي آلوده درآزمايشگاههاي تحقيقاتي وغيره

آمايش ودفع پسماندهاي آلوده : به طور كلي، بايد پسماندهاي عفوني مانند پليت هاي كشت ميكروبي را در كيسه مخصوص اتوكلاو قرار داد و در محل توليد پسماند اتوكلاو نمود. در مواردي تحت شرايط استاندارد انتقال نمونه هاي عفوني، ممكن است كيسه هاي مخصوص اتوكلاو حاوي پسماند عفوني را به محل آمايش يا بي خطر سازي بيمارستان كه داراي امكانات استفاده از اتوكلاو يا دستگاه بي خطر ساز پسماندهاي پزشكي باشد، انتقال داد. همچنين مي توان بعضي از پسماندهاي عفوني مانند سواب هاي ميكروبي را در محلول سفيد كننده خانگي با رقت 10/1 حداقل به مدت نيم تا يك ساعت قرار داد تا بار ميكروبي كاهش يابد.
تمامي ظروف يك بار مصرف حاوي محيط هاي کشت ميکروبي بايد در كيسه مخصوص اتوكلاو (ترجيحاً زرد رنگ وبا علامت خطر زيستي) قرار داده شده و تحت شرايط استاندارد آنها را اتوكلاو نموده وسپس در كيسه زباله ضخيم سياه رنگ دفع نمود.
طبق شرايط استاندارد، مي توان خون، مایعات بدن ودیگر پسماندهای عفونی مایع را بعد از آمایش از طریق خالی کردن در دستشویی هایی که به فاضلاب با سیستم بهداشتی متصل مي باشند، دفع نمود. در صورت نبودن فاضلاب با سیستم بهداشتی باید در مخازن مخصوص جمع آوری، سترون سازی و به صورت ایمن برای دفع ارسال گردد. این عمل باید با احتیاط و رعایت کامل موارد ایمنی برای جلوگیری از پخش و یا پراکنده شدن در هوا انجام شود. در طی تخلیه خون و یا مایعات بدن در دستشوئی نباید همزمان آب را جاری نمود ولی پس از آن، باید با مقدار فراوانی آب، عمل دفع پسماند را تکمیل کرد. بايد توجه نمود كه بايد حداقل نمونه هاي شناخته شده حاوي ويروس، باكتري و....را قبل از دفع اتوكلاو نمود.
عمل تخليه بايد در دستشويی مخصوص انجام گرفته و شخص برای جلوگيری از انتقال آلودگی بايد از وسايل حفاظت شخصي استفاده کند. ممكن است كه با توجه به شرايط و امكانات اين گونه پسماندها در شرايط استاندارد توسط شهرداري حمل و در پسماند سوز آمايش گرديده ويا در زير زمين دفن بهداشتي شود.در اين صورت بايد وسايل و محفظه هاي حاوي مواد فوق جهت حمل درکيسه زباله زرد رنگ(با علامت خطر زيستي) قرار گرفته و طبق روش استاندارد انتقال نمونه هاي عفوني حمل شوند.
دستكش آلوده به خون ويا سرم، پنبه آغشته به خون، سواب واپليكاتور آلوده، نوارادراراستفاده شده و نظاير آن را در كيسه مخصوص اتوكلاو، قرارداده و تحت شرايط استاندارد اتوکلاو نموده و در کيسه زباله ضخيم سياه رنگ دفع مي نماييم ويا درکيسه زباله زرد رنگ(با علامت خطر زيستي) جهت حمل در شرايط استاندارد توسط شهرداري قرار داده و در پسماند سوز استاندارد آمايش شده ويا در زير زمين دفن بهداشتي مي شود. (در مورد سواب، اپليكاتور، نوار ادرار استفاده شده و نظاير آن مي توان قبل از حمل توسط شهرداري آنها رادر محلول سفيد كننده خانگي با رقت 10/1قرار داد.)
از آنجا که مدفوع مي تواند به عنوان يک منبع مهم ويروس، باکتري و انگل وغيره محسوب شود، معمولاً جهت آمايش نمونه هاي مدفوع بايد از روش سوزانيدن استفاده شود. بنابراين ترجيحاً بايد ظروف حاوي نمونه هاي مدفوع در شرايط استاندارد توسط شهرداري حمل و در پسماند سوزآمايش شود. در غير اين صورت به منظور جلوگيري از ايجاد آلودگي در زمان حمل ونقل و دفع، محلول فرمالين 5 يا 10 در صد در ظروف مدفوع (به خصوص نمونه هايي كه حاوي انگل مي باشند) به نسبت سه حجم فرمالين و يك حجم مدفوع ريخته و به مدت حداقل نيم ساعت آن را نگهداري مي نماييم وسپس آنها را جهت حمل توسط شهرداري درکيسه زباله زرد رنگ(با علامت خطر زيستي) قرار مي دهيم .
نبايد بيش از سه چهارم حجم کيسه هاي حاوي پسماند پر شود، تا بتوان به آساني درآنها را بست. بديهی است که مايعات نبايد مستقيما در داخل کيسه ريخته شوند، بلکه بايد ظروف حاوي آنها در کيسه قرار گيرد. درصورت لزوم جهت دفع پسماند، مي توان ازدوکيسه استفاده نمود.
بايد بوسيله استفاده از انديكاتورهاي شيميايي وبيولوژيكي از صحت عملكرد دستگاه اتوكلاو در مورد پارامترهاي زمان، درجه حرارت وفشاراطمينان حاصل نمود.
3- پسماندهاي تيزوبرنده : اين گونه پسماندها مي تواننددر بدن ايجاد جراحت نمايند مانندسرسوزن، لانست ،تيغه اسکالپل، تيغه ميکروتوم، شيشه هاي شکسته، لوله هاي مويينه(ميكروهماتوكريت)، سرسمپلر،لام، اسلايدهاي رنگ آميزي شده و غيره که مي توانندآلوده وياغيرآلوده باشند. اين گونه پسماندها بايد درظروف ايمن (Safety Box) ريخته شوند. اين ظروف بايد دربرابرضربه و سوراخ شدگی مقاوم باشند.در آنها کاملاً بسته شده و نشت ناپذير بوده و قابل اتوکلاو شدن باشند . وقتي که سه چهارم محفظه پرشد، اتوکلاو و سپس به طريقه بهداشتي دفع شوند.
سرسوزن ها ترجيحاً همراه با سرنگ ها درمحفظه مقاوم (ظروف ايمن) قرارداده شوند. در غير اين صورت جهت جدا نمودن سرسوزن از سرنگ بايد از محل هاي تعبيه شده در قسمت در اين ظروف استفاده كرد وسرنگ ها رادر كيسه مخصوص اتوكلاو قرار داده واتوكلاو نموده ودر كيسه زباله ضخيم سياه رنگ دفع مي نماييم.
همچنين نبايد اقدام به شکستن، بريدن ويا خم کردن سر سوزن ها نمود، زيرا خطر فرورفتن سر سوزن وايجاد آئروسل وجود دارد. نحوه دورريز تيغ های برنده در تجهيزاتی مانند ميکروتوم وکرايواستت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و تيغ ها ي غيرقابل استفاده درظروف ايمن قرار داده شده و دفع گردد.
• نکته مهم : پسماندهاي تيز وبرنده نبايد درکيسه هاي پلاستيکي جمع آوري شوند. پسماندهاي تيزوبرنده آلوده علاوه برخطر بريدگي وايجاد جراحت، خطر انتقال آلودگي را نيز به دنبال دارند.
4- پسماندهاي شيميايي : شامل انواع مواد و معرف هاي آزمايشگاهي،کيت هاي تشخيصي، موادضدعفوني کننده، مواد خورنده وسوزاننده، موادآتش زا، سمي ، سرطان زا، واکنش زا، قابل انفجار و غيره مي باشند.
پسماندهای شيميايی در سه گروه کم خطر و پرخطر وبی خطر قرار می گيرند و مرحله تفکيک بايد در باره اين پسماندها نيز به خوبي اجرا شود. پسماندهاي کم خطر : حاصل کار با برخی از محلول ها وکيتهاي تشخيصي بوده وهمچنين كيت هاي تاريخ گذشته را نيزشامل مي شود. كه بايد طبق توصيه شركت سازنده ويا وارد كننده با توجه به برگه اطلاعات ايمني مواد شيميايي Safety Data Sheet = MSDS) Material ( موجود دركيت عمل نمود وياجهت آمايش پسماندهاي شيميايي حاصل از کار با کيت هاي تشخيصي مي توان آنها را بامقاديرزيادي آّب رقيق کرده ودر فاضلاب دفع نمود. بايد توجه نمود که قبل از اين عمل نبايد پسماندها باهم مخلوط شوند. ترجيحاً يک سينک مخصوص به اين امر اختصاص داده شود.
پسماندهاي شيميايي پرخطر :
حاصل کار با مواد شيميايي قابل انفجار، قابل اشتعال، خورنده، سوزاننده، سمي ، بسيار سمي ،واکنش زا، سرطان زا ،التهاب زاو مضرمي باشد. كه براي دفع انها بايد طبق توصيه شركت سازنده ويا وارد كننده با توجه به برگه اطلاعات ايمني مواد شيميايي(MSDS) مربوطه عمل نمود. همچنين آزمايشگاه ها مي توانند با توجه به نوع پسماند، آنها را در ظروف شيشه اي و يا پلاستيکي مقاوم به طور جداگانه جمع آوري نموده وسپس طبق توصيه مراکزتوليدکننده، توزيع کننده وياواردکننده موادشيميايي اقدام به رقيق سازي با آب، خنثي سازي با مواد خنثي کننده وروش هاي ديگربر حسب نوع ماده نمايند. اجراي اين مراحل نياز به برنامه های آموزشی ويژه دارد.
پسماندهاي بی خطر :
حاصل کاربا موادي مانند اسيدهاي آمينه، قندها وغيره مي باشند که خصوصيات پسماندهای کم خطرو پرخطر را ندارند.
5- پسماندهاي پرتوزا
پسماندهای پرتوزا شامل مواد و وسايلي هستند که آلوده به موادپرتوزا می باشند. مسئوليت برنامه ريزي در مورد چگونگي مديريت پسماندهاي پرتوزا وحمل ونقل ودفع اين مواد به عهده سازمان انرژي اتمي ايران است.
ميزان ونحوه دفع پسماندهاي پرتوزا بايد طبق قوانين سازمان باشد واگر ميزان پسماند توليدي بسيار زياد باشد، طبق دستورالعمل وارهايي، سازمان در ارتباط با نوع وحجم اين گونه پسماندها، خودرا موظف به حمل آنها مي داند.
نکته مهم اين است که پسماندهاي آلوده به موادپرتوزا بايد در مبدأً توليد، از ساير پسماندها تفکيک شوند، زيرا در غير اين صورت کليه پسماندهاي توليد شده جزء پسماندهاي پرتوزا تلقي مي گردند. بسته بندي و جمع آوري پسماندهاي پرتوزا بايد با استفاده از ظروف مورد تاييد سازمان انرژي اتمي ايران باشدکه اين ظروف بايد داراي برچسب مخصوص حاوی علامت خطر اشعه وهمچنين نوع پسماند باشند.
درآزمايشگاههاي تشخيص پزشكي ايران از روش هاي دفع در فاضلاب، ذخيره جهت تجزيه و يا حمل توسط سازمان انرژي اتمي استفاده مي شود. معمولاً دفع پسماندهاي مايع پرتوزا در فاضلاب انجام مي شود كه بايد ازسينک مخصوص اين کار استفاده شود و قبل از دفع، متناسب با ميزان و غلظت پسماند ، باآب رقيق گردد . اين سينک بايد با علائم هشدار دهنده خطر اشعه مشخص شود.
بايد توجه نمود که اگر نيمه عمر ماده پرتوزا کوتاه بوده و با نگهداري صحيح تجزيه مي گردد، نبايد پسماندها از طريق سيستم فاضلاب دفع شود، بلکه بايد مطابق با استانداردهاي سازمان در محل مخصوصي جهت فرآيند تجزيه ذخيره شوند.
بايد بوسيله استفاده از انديكاتورهاي شيميايي وبيولوژيكي از صحت عملكرد دستگاه فوردر مورد پارامترهاي زمان ودرجه حرارت اطمينان حاصل نمود.

دستورالعمل دستگاه ها

وایداس چیست

کلیک کنید
وایداس چیست؟
لغت VIDAS مخفف Vitek Immuno Diagnostic System است که به معنی سیستم جامع در تشخیص انواع تست¬ها در ایمو نولوژی می¬باشد. سیستم فوق که در نوع خود بی نظیر است توسط کمپانی معتبر بیومریو فرانسه طراحی و ساخته شده است که از سال 1992 تا کنون حدود 30000 سیستم در دنیا نصب و راه¬اندازی گردیده است. این سیستم دارای تاٴئیدیه¬های معتبر آمریکا و اروپا می-باشد.

طراحی منحصر بفرد صفحه LCD
طراحی صفحه LCD طوری است که بسیار شفاف است و از تمام زوایا دیده می¬شود.
مجهز به Theramal Printer
و قابلیت اتصال به External Printer

بخشهای مختلف انجام تست
دستگاه مینی وایداس دارای 2Section و دستگاه PC Vidas دارای5 Section است که هر بخش شامل 6 جایگاه ویژه Strip میباشد.
هر بخش میتواند بصورت مجزا از بخشهای دیگر عمل نماید و این طراحی کمک زیادی به انجام تستهای اورژانسی می¬نماید.
SPR(Solid Phase Receptabale)
قطعه ای به شکل نوک سمپلر میباشد و به عنوان فاز جامد که محل انجام واکنش است عمل میکند و جنس آن از پلی استالیرن و یا پلی پروپیلین میباشد. SPR با آنتی ژن یا آنتی بادی بسته به نوع تست در زمان تولید پوشیده شده است. این نقطه با اتصال به ذرات مختلف قادر به برداشتن واکنشگر از جمله پروتئینهای محلول، ویروسها، باکتریها و محلولها از نمونه مورد آزمایش است.
Strip
شامل 10 خانه که بنا به نوع آزمایش از محلولهای مختلف مانند Conjugate ، Dilution، Prewash پر گردیده است که خانه آخر دارای Substrate حاوی ماده فلورسنت میباشد.

مزایای سیستم وایداس:
Vidas Advantages
• حداقل نیاز به سرویس پذیری
MTBF(Mean Time Between Failure) زمانی است که بر طبق اسناد بیومریو دستگاههای وایداس و مینی¬وایداس بصورت میانگین تا 700 روز احتیاج به تنظیم پیدا نمی¬کنند.
• عدم نیاز به تکرار دوباره تست
نکته قابل توجه این است که به دلیل دقت و صحت بالای سیستم ، نیاز به تکرار آزمایشات نمی باشد. در نتیجه تعداد تست انجام شده مطابق با تعداد Strip هر کیت می باشد. در صورتی که در سیستم های مشابه این امر صادق نمی باشد.
• اپراتوری ساده و عدم نیاز به اپراتور متخصص
سیستم وایداس به علت بهره گیری از مراحل اتوماتیک اپراتوری را به حداقل رسانده، به این معنی که بلافاصله پس از خونگیری سرم را داخل Strip ریخته و آزمایش شروع می گردد. در نتیجه میتوان در دورترین نقاط کشور و بدن اپراتور متخصص تست انجام داد.
• صحت و دقت بالا
سیستم وایداس با خذف خطاهای رایج سیستمهای قابل مقایسه مانند خطاهای اپراتوری خطای Sampling ، خطای کالیبراسیون و ... بالاترین درجه صحت و دقت (100-99 %) را دارا میباشد. دستگاه وایداس وکلیه کیتها تائیدیه FDA آمریکا و CE اروپا را دارند.

• عدم تداخل INTERACTION
به دلیل Specific بودن SPR شاهد حداقل Interaction (تداخل) هستیم. این امر در اکثر کیتها صحتی حدود 100% را برای ما تضمین میکند.
•حذف پدیده HOOK EFFECT
در کیت های وایداس با پیاده سازی منحصر بفرد Coating از پدیده HOOK EFFECT اثری مشاهده نمی گردد.
• تکنولوژی پیشرفته
در ساخت سیستم وایداس برخلاف سایر دستگاههای مشابه تماماً از فن آوری تولید کشورهای پیشرفته چون آمریکا، ژاپن و فرانسه استفاده شده که شامل انواع Board های الکترونیکی می باشد.
• سرعت در جوابدهی
سیستم وایداس به علت عدم نیاز به استاندارد و کنترل، قابلیت انجام تست را در تمام مدت 24 ساعت دارا می باشد.
• هزینه کمتر
اصولاً سیستم وایداس با خذف تیوب های پلاستیکی Probe و بازوهای حرکتی آتو آنالایزرهای رایج و حذف موادی چون Rinse و Clean و Cuvette حداقل استهلاک در نتیجه بالاترین زمان کار بدون نیاز به سرویس را دارا می باشد. بدین معنا که این سیستم برخلاف سایردستگاهها از نظر نگهداری و سرویس تقریباً هزینه ای در بر ندارد.
• هماهنگی در جوابها
کلیه کیت های تولید شده جهت سیستم وایداس با واحد اندازه گیری بین المللی (UI) مطابقت دارد که هماهنگی در جواب بدست آمده سهولت در تفسیر آزمایش را فراهم نماید.
• امکان انجام تستهای اورژانسی
در سیستم وایداس به دلیل ساختار کیتها که بصورت Strip های مجزا میباشد، امکان انجام تستهای متنوع با تعداد کم را در هر لحظه به آزمایشگاه میدهد. بطوری که بیمار میتواند پس از تحمل زمانی کوتاه جواب تست خود را دریافت نموده و به پزشک مراجعه نماید.
• سهولت کارکرد
سیستم وایداس بیومریو جهت انجام تست فقط به کیت وایداس بیومریو نیاز دارد. این بدان معنی است که هیچ نیازی به مواد اضافه از قبیل کالیبراتور، استاندارد، استارتر و ... نیست وتمامی مواد مورد نیاز در کیت قرار دارد.
• بسته بندی کیتها
کیت وایداس در بسته بندی 60 و 30 تستی قابل عرضه بوده که امکان مصرف کیت جهت آزمایشگاههایی با تعداد کم تست را فراهم می نماید. در صورتی که در سایر سیستم ها حداقل بسته بندی ها 100 تستی می باشد که معمولاً استفاده کردن از تمامی جعبه بخصوص برای تستهای اختصاصی امکان پذیر نمی باشد.• جنبه اقتصادی
• جعبه هر کیت شامل کارت کالیبراسیون، محلول استاندارد، کنترل و محلول رقیق کننده می باشد. کالیبر دستگاه وایداس فقط یکبار پس از باز کردن کیتها انجام می پذیرد و تا پایان کیت این کالیبراسیون اعتبار خواهد داشت.
• برخلاف سایر دستگاها این سیستم فاقد هر گونه هزینه جانبی می باشد.
• عدم تکرارپذیری
• گارانتی 2 ساله
• 10 سال خدمات پس از فروش
• بالا رفتن توانایی آزمایشگاه در انجام کلیه تستهای اختصاصی و غیراختصاصی و عدم ارجاع آنها به آزمایشگاههای دیگر
• به روز شدن اعلام نتایج آزمایشات به بیماران
• افزایش تعداد بیماران با ارسال تبلیغات از طرف شرکت به پزشکان اطراف آزمایشگاه
• نتیجه گیری
Result
• اپراتوری بسیار ساده
• عدم نیاز به پرسنل مجرب
• انجام آزمایشات به روش فوق مدرن ایمونوفلورسانس
• دقت بسیار بالای کیتها
• عدم وجود هر گونه هزینه پنهان
• بالا رفتن توانایی آزمایشگاه در انجام تستهای اختصاصی و غیر اختصاصی بصورت روزانه
• ارائه جواب آزمایشات به صورت STAT (اورژانسی)
• (روشن بودن و کالیبر)دائمی دستگاه
• خدمات پس از فروش و سرویس غیر قابل مقایسه با شرکتهای دیگر
• شرایط خرید بسیار آسان دستگاه
• تحویل فوری کیت ها همزمان با ثبت سفارش
• عدم نیاز به UPS اختصاصی با وات بالا
bilirobinmetr

دفترچه راهنمای بیلی روبین متر

sediman-reader

دفترچه راهنمای سدیمان آنالایزر

bc5150

دفترچه راهنمای دستگاه BC5150

دفترچه راهنمای فتومتر

electrolit

دفترچه راهنمای الکترولیت آنالایزر

bs200e

دفترچه راهنمای دستگاه BS200E

384x256-1588241579_micropalte2121

دفترچه راهنمای پليت ريدر الايزا

lumate

دفترچه راهنمای دستگاه Lumate

  • ما دارای بالاترین تکنولوژی ها ونیروهای متخصص هستیم