NMP22

NMP22

يک تومورمارکر بسيار حساس و جایگزینی مناسب برای سیتولوژی ادرار درتشخیص و پیگیری کانسرهای مثانه
NMP22يک پروتئين هسته ای اپیتلیال بوده که توسط سلولهای سرطانی نيز توليد ميشود . ميزان توليد اين پروتئين در سلولهای سرطانی مجاری ادرار 10 برابر بالاتر از سلولهای سالم است . پس از مردن سلولها ، بخشی از NMP بصورت محلول وارد ادرار شده و قابل اندازگيری ميباشد .
سه ویژگی مهم این تست که به اثبات رسیده عبارتند از: قدرت افتراقی این تست بین افراد سالم و افراد دارای سرطان مثانه کارایی آن در پیگیری عود سرطان مثانه کارایی این آزمایش در بررسی کلینیکی هماچوری
نکته جهت انجام این تست باید دقت نمود که بیمار دچار عفونت حاد دستگاه ادراری نباشد. فاقد سنگ کلیه باشد. زمان انجام آن سوند نداشته باشد و بیمار در حین انجام شیمی درمانی نیز نباشد.
نکته مهم در انجام این تست این است که در کنار سیستوسکوپی نقش کمکی داشته و علاوه بر آن یک روش غیر تهاجمی است.
این آزمایش یک اسکرین تست بوده که در موارد مثبت شدن بایستی با روش سیستوسکوپی نیز تائید گردد.
این تست جهت تشخیص اولیه و غربالگری بیماران بوده که با تشخیص زود هنگام سرطان مثانه در افزایش طول عمر بیمار موثر واقع می گردد.
این تست میتواند جایگزینی مناسب به جای سیتولوژی ادرار در تشخیص سرطان مثانه باشد.
آزمایش استاندارد طلایی تشخیص سرطان مثانه کماکان سیستوسکوپی می باشد اما در ترکیب با این آزمایش حساسیت تشخیص بالا میرود. این تست از نظر مشخصات مانند PSA در سرطان پروستات است.