M2PK

M2PK

آنزیم کلیدی در تشخیص و درمان سرطان روده
سرطان روده ، پس از سرطان ریه و پستان یکی از شایعترین سرطانها در ایران محسوب می شود.
اگر چه کولونوسکپی کمافی السابق روش Gold standard در تشخیص سرطان روده محسوب می شود، ولیکن تنها تعداد معدودی از افراد آمادگی استفاده از این روش پیش گیری را دارند.
بهمین جهت اغلب پزشکان تشخیص سالانه خون پنهان در مدفوع را(به روش ایمنولوژیکی) تجویز می کنند.
نتایج مثبت کاذب این تست، اغلب در رابطه با همورید و یا خونریزی روده به علل دیگر ، مشاهده می شود.
سلولهای سرطانی انرژی مورد نیاز خود را از طریق تجزیه قند و تبدیل آن به CO2 و آب ، تامین نمی کنند، بلکه بمنظور دستیابی به انرژی از ترکیبات پر انرژی بینابینی در تجزیه قند استفاده می کنند. بعبارت دیگر یکی از مشخصات سلولهای سرطانی ایجاد تغییر در متابولیسم بدن انسان است. در این رابطه ایزو فرم آنزیم پیرووات کیناز که توسط سلولهای سرطانی بیان می شود دارای نقش کلیدی است. M2-PKبه دو صورت دیمر و تترامر ظاهر می شود که بیشتر نوع دیمر آن در سلولهای سرطانی بیان می شود. بنابراین می توان از M2-PK در مدفوع جهت غربالگری سرطان روده استفاده نمود.
مزایای تستM2-PK :
حساسیت بالا
ویژگی بالا
بدون وابستگی به خون پنهان
پولیپ های بدون خونریزی و همراه با خونریزی ، بخصوص >1 سانتی متر قابل تشخیص می باشند.
تومورهای بدون خونریزی ، خونریزی دهنده قابل تشخیص می باشند.
هیچ گونه تداخل با نوع تغذیه ندارد
رژیم غذایی مورد نیاز نیست
بدون نتایج مثبت کاذب در رابطه با خونریزی از همورید و یا خونریزی بعلل دیگر.
یک نمونه مدفوع به اندازه یک نخود برای انجام آزمایش کافیست