کسب عنوان برترین تعاونی استان همدان

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی فرزان همدان مفتخر به کسب عنوان برترین تعاونی استان همدان در شانزدهمین جشنواره ملی تعاونی های برتر استان همدان شد