نیل غربی

نیل غربی

ویروس این بیماری که از خانواده آربوویروس ها می باشد، اولین بار از خون خانمی تب دار در ناحیه نیل غربی در منطقه اوگاندا جدا شد و لذا این بیماری به این نام مشهور گردید. نوعی پشه خاکی به نام کولکس با نیش زدن پرندگان آلوده به ویروس، این ویروس را وارد بدن خود می کند. ویروس سپس در بدن پشه تکثیر می شود و از طریق نیش پشه دوباره وارد بدن انسان و سایر حیوانات می گردد. پرندگان، انسان و حیواناتی که توسط نیش پشه گزیده شده اند می توانند نقش ناقل بیماری را بازی کنند و چرخه حیات این ویروس از این طریق ادامه می یابد. انتقال بیماری از طریق انتقال خون آلوده و در موارد معدودی از طریق پیوند اعضا یا از طریق شیر مادر به کودک گزارش شده است. شواهدی مبنی برانتقال آلودگی ازانسان به انسان وحیوان به انسان به صورت تماس مستقیم دردست نیست.