شرایط انجام آزمایش کووید 19 در آزمایشگاه

  • با توجه به شرایط همه گیری ویروس کرونا، آزمایشگاه فرزان جهت رفاه حال مشتریان محترم، تست های تشخیصی کووید 19 را انجام می دهد.
  • نمونه گیری آزمایش کووید در آزمایشگاه راس ساعت های مشخص صورت میگیرد.
  • ساعت های نمونه گیری کووید شامل 9:30 و 11:30 صبح و ساعت 15 می باشد.
  • تحویل نتایج آزمایشات انجام شده در ساعات مشخص شده، در ساعت 21:30 همان روز می باشد.
  • در صورتی که نمونه گیری آزمایش کووید بعد از ساعت 15 انجام شود، آماده شدن و تحویل جواب آزمایش به فردا شب موکول می شود.
  • نتایج آزمایش کووید شما از طریق پیامک به شماره ی اعلام شده توسط شما در هنگام پذیرش ارسال می شود.
  • جهت انجام آزمایش کرونا برای خروج از کشور می بایست مدت زمان اعتبار نتیجه ی آزمایش خود را از دفتر هواپیمایی مربوطه جویا شوید.
  • همراه داشتن پاسپورت جهت پذیرش و انجام آزمایش کرونا برای خروج از کشور الزامی می باشد.