راهنمای آزمایش های بخش هماتولوژی

 

آمادگی قبل از انجام آزمایش

1آزمایش آپولیپوپروتئین ها
برای ارزیابی ریسک بیماریهای قلبی وعروقی مورد استفاده قرار می گیرند.
عدم کشیدن سیگار طی این مدت اجباری است.
2آزمایشPT, PTT
اگر جهت کنترل دز دارو استفاده می شوند، نیم ساعت قبل از گرفتن دز وارفارین برای تست PT و هپارین برای تست PTT نمونه گیری باید انجام شود.
ترجیحأ همیشه به یک آزمایشگاه مراجعه شود.
مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی( مانند آسپیرین، ایبوبروفن، ایندومتاسین) از 7 الی 10 روز قبل از نمونه گیری بر نتایج آزمایش تاثیر گذار است.
مصرف داروهای ضد انعقاد نظیر وارفارین و هپارین از سه روز قبل از نمونه گیری بر نتایج آزمایش تاثیرگذار است.
3آزمایش آلدوسترون
بعنوان یکی از تست های شناسایی علت ایجاد فشار خون و یا کاهش پتاسیم خون استفاده می شود.
احتیاجی به ناشتا بودن بیمار ندارد.
آزمایش باید دو هفته بعد از وجود هیچ محدودیت در رژیم غذایی (ولی محدودیت در مصرف نمک ، معادل 3گرم نمک روزانه) انجام شود.
بیمار قبل از انجام آزمایش حداقل 2 ساعت در وضعیت نشسته باشد
آزمایش دو هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون، مدرها، قرص های ضد بارداری و کورتون ها باید انجام شود.
4آزمایش رنین
بعنوان یکی از تست های شناسایی علت ایجاد فشار خون و یا کاهش پتاسیم خون استفاده می شود. آزمایش باید 3 روز بعد از وجود هیچ محدودیت در رژیم غذایی (ولی محدودیت در مصرف نمک ، معادل 3 گرم نمک روزانه) انجام شود.
آزمایش دو هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون، مدرها، قرص های ضد بارداری و کورتون ها باید انجام شود.
نمونه برداری در صبح انجام شود زیرا حداکثر میزان ترشح رنین در صبح می باشد.