تست های تخصصی بخش مولکولی

 

تست های تخصصی

1پانل باکتری های بی هوازی(عفونت های آبسه سر و دهان و گردن)
2پانل بیماری های قلبی عروقی
3پانل عفونتها ی سرکوب کننده سیستم ایمنی
4پانل عفونت های تنفسی
5پانل عفونتهای منتقل شده از طریق روابط جنسی
6مارکرهای سرطانی
7پانل مننژیت
8پانل گاستروانتریت
9هپاتیت